Toimintalinja

Visio

Suunnistusjaoston tavoitteena on suunnistusharrastuksen laajentaminen, kasvatus, koulutus, kilpailutoiminta. Iltarasteilla ja suunnistuskoulussa tarjotaan kaikille mahdollisuus ikään katsomatta tutustua suunnistukseen. Suunnistuskoulussa opetetaan paitsi suunnistuksen alkeita myös suunnistukseen liittyviä pelisääntöjä. Lasten suunnistuskoulu tarjoaa myös mahdollisuuden edetä nuorten valmennusryhmään ja kilpailijan uralle. Nuorten valmennusryhmän toiminta on ympärivuotista ja siitä vastaa osa-aikainen seuravalmentaja. Lasten ja nuorten toiminta ei saa olla liian totista, mutta toisaalta suunnitelmallinen harjoittelu ja kilpailut tarjoavat haasteita, joita kilpailijan uralla tarvitaan. Kilparyhmän toiminta tarjoaa valmennusta, leiritystä sekä koulutusta. Suunnistus lajina sopii kaiken ikäisille ja seuran kautta voi osallistua suunnistuskisoihin eri sarjoissa.

Seuran tavoitteena on tehdä nuorisotyötä ja suunnistus tutuksi mahdollisimman monille harrastajille sekä tarjota mahdollisuus kilpailijan uralle.

Eettiset linjaukset

Suunnistuskoulu tarjoaa opastusta suunnistukseen. Opetuksessa keskitytään erityisesti siihen, kuinka lapsi oppii yhdistämään kartan ja maaston, kuinka maastossa liikutaan ja kuinka ryhmässä toimitaan. Lasten kanssa on tärkeää edetä kiva edellä, pettymyksiä ei tarvitse erikseen virittää. Onnistumisten kokeminen on tärkeää ja siihen ohjaaja auttaa parhaiten neuvoen, kannustaen ja onnistumisesta palkiten. Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia, toiset ovat kuitenkin taidoissaan pitemmällä kuin toiset. Tämä on tärkeää ryhmiä muodostettaessa.

Seurassa kannustetaan päihteettömyyteen, hyvään käytökseen, tasa-arvoiseen suhtautumiseen myös kanssakilpailijoihin. Yksin ei voi edetä pitkälle suunnistajan uralla, joten ryhmän tärkeyttä korostetaan. Suunnistajan on otettava huomioon myös luonto ja ympäristö, joten roskaamista ei sallita ja hyvä käytös on kunniassa. Valmentajat ja suunnistuskoulun ohjaajat muodostavat ohjattavien ja vanhempien kanssa avoimen ja keskustelevan ryhmän, jossa jokaisella on kuitenkin roolinsa. Vanhemmilla on mahdollisuus tulla mukaan suunnistuskoulun ohjaajiksi. Seura järjestää ohjaajille ja valmentajille tarvittavan koulutuksen.

Tavoitteet

Suunnistuskoulutoiminta ja nuorten valmennus ovat osana yleistä lapsi- ja nuorisotyötä. Paitsi lajinomaisten tietojen ja taitojen opettaminen, tavoitteena on myös opastaa lajin kulttuuriin, johon kuuluvat hyvät tavat ja luonnosta huolehtiminen.

Urheilussa tarvitaan hyvää kuntoa, tasapainoa, taitoja ja keskittymiskykyä. Seurassa nähdään tarpeellisena kannustaa useiden lajien harrastusta ja omatoimista liikuntaa. On tärkeää saada toimintaan riittävän suuria ryhmiä, ettei suunnistajan polulla tarvitse kulkea yksin. Seuran valmennustoiminta auttaa nuorta urheilijan uralle suunnistuksessa.

Hyvä ilmapiiri lähtee siitä, että ohjaajat ja valmentajat tulevat hyvin toimeen keskenään. Suunnistuskoulussa ja valmennusryhmissä on myös tärkeää saada hyvä, keskusteleva yhteys vanhempiin ja ohjattaviin.

Seura on voittoa tavoittelematon yhdistys. Jaoston taloudellisena tavoitteena on kerätä varoja urheilullisten toimien kulujen kattamiseen. Varoja saadaan Rasti-Simpsiö valmennus- ja leirikeskuksen toiminnasta, Rasti-Simpsiö -lehden toimittamisesta, Lapuan kaupungin toiminta-avustuksista, yhteistyösopimuksista sekä kilpailu- ja suunnistustapahtumien järjestämisestä. Talkootyö ja urheilijoiden maksamat omavastuuosuudet ovat välttämätön osa varainhankintaa.

Käytännön toimintaperiaatteita

Suunnistuskoulussa nuorimmat oppilaat jaetaan iän ja vanhemmat taitotason mukaan. Suunnistuskoulusta tiedotetaan keväällä kunnan ala-asteille jaettavalla tiedotteella, Vapun tienoilla jaettavassa Rasti-Simpsiö -lehdessä ja jaoston nettisivuilla. Suunnistuskoulun toimiessa tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti tilaisuuksissa ja nettisivuilla. Kilparyhmän urheilijat saavat tietoa toiminnasta ympäri vuoden ja lähes päivittäin omassa WhatsApp-ryhmässään. Myös seuran kaikkia aktiiviijäseniä informoidaan toiminnasta yleisessä Virkiä Suunnistus -WhatsApp-ryhmässä. Suunnistusjaoston kokousten jälkeen julkaistaan lyhyt tiedote tehdyistä päätöksistä. Seuran tilaisuuksissa, kisamatkoilla ja kisoissa on päihteetön linja.

Suunnistuskoulu järjestää oman pienen kisan, jossa kaikki palkitaan. Omassa päätöstilaisuudessa tietyn osallistumisrajan ylittäneitä palkitaan, yleensä pokaalilla ja diplomilla. Nuorille ahkerille ohjaajille kirjoitetaan todistus ohjaustyöstä. Lisäksi jokainen suunnistuskoululainen voi osallistua lähiseudun kilpailuihin, joihin seura maksaa osallistumismaksut.

Jaosto pitää kauden päätteeksi päätöstilaisuuden, jossa kerrataan kulunutta kautta ja kerrotaan tulevista suunnitelmista. Kisoissa menestyneitä ja talkoisiin osallistuneita palkitaan.

Suunnistuskouluun saadaan ohjaajia lasten vanhemmista, nuorista suunnistajista ja muuten ohjauksesta kiinnostuneista suunnistajista. Valmennuksesta vastaa osa-aikainen seuravalmentaja. Hänen tukena toimii kokeneista suunnistajista koostuva valmennustiimi, joka tuo oman tietotaitonsa nuorten valmennukseen.

Suurissa tapahtumissa jaosto tekee yhteistyötä seuran muiden jaostojen kanssa.

Suunnistuskoulun yhteistyökumppanit saavat näkyvyyttä suunnistuskoulun paidassa ja koulun kartoissa logon muodossa. Suunnistuskoulu nimetään pääyhteistyökumppanin mukaan. Suunnistuskoulu tekee pääsääntöisesti itse juttunsa, joten on tärkeää luoda toimivat suhteet mediaan. Jaoston suhde yhteistyökumppaneihin on toimiva, yhteistyökumppanit saavat näkyvyyttä edustusasuissa, jaoston nettisivuilla ja Rasti-Simpsiö -lehdessä. Mahdollista on myös sopia erilaisten räätälöityjen tilaisuuksien ja kilpailujen järjestämisestä. Seuran järjestämien kisojen yhteyteen voidaan myös rakentaa näkyvyyspaketteja.

Organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Pääseuraa koskevat päätökset tehdään yleiskokouksissa. Syyskokouksessa valitaan seuran puheenjohtaja ja hallitus sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös. Pääseuran toiminnasta vastaa Lapuan Virkiän hallitus. Lapuan Virkiän suunnistustoimintaa johtaa nimetty suunnistusjaosto, jonka koolle kutsujana toimii jaoston puheenjohtaja. Jaoston jäsenillä on erikseen sovitut vastuualueet. Puheenjohtaja, rahaston hoitaja, sihteeri ja valiokuntien vastaavat valitaan vuosittain. Jaosto tekee oman toimintasuunnitelman ja budjetin, jonka hyväksyy pääseuran syyskokous.

Suunnistusjaosto tekee päätökset mm. seuraavista asioista
- Kilpailujen haku ja järjestäminen
- Harrastemaksut
- Rasti-Simpsiön vuokraus- ja testaustoiminta
- Asutilaukset
- Edustusurheilijoiden valinnat ja sopimukset
- Tähtiseura-asiat
- Kehittämishankkeiden haku
- Seuratapahtumat
- Jaosten esitykset

Jaokset

Suunnistusjaoston nimeämät jaokset alla, ml. päätehtävät.

Nuorisojaos/suunnistuskoulu:
- Suunnistuskoulun vuosisuunnittelu
- Suunnistuskoulun viestintä
- Suunnittelukokousten koolle kutsuminen
- Ohjaajien rekrytointi ja koulutuksen suunnittelu
- Lasten kilpailumatkojen järjestelyt

Valmennusjaos
- Valmennustoiminnan vuosisuunnittelu ja toteutus
- Joukkuevalintakriteerien määrittely ja valintaryhmien nimeäminen
- Kilpailusuunnitelman laatiminen
- Kilpailu- ja leirimatkojen suunnittelu ja toteutus

Kilpailujaos
- Kansallisten kilpailuiden hakeminen ja järjestelyjen organisointi
- Muiden tapahtumien järjestelyt, mm. Simpsiö Trail Run -järjestelyt

Talous- ja markkinointijaos
- Markkinointisuunnitelma
- Yhteistyökumppanuudet ja -paketit
- Talousasiat
- Sidosryhmäyhteistyö

Kuntosuunnistus- ja karttajaos
- Kuntosuunnistustoiminnan suunnittelu
- Järjestäjien rekrytointi
- Kartta-asiat
- Uusien maastojen kartoituksen suunnittelu

Tiedotusjaos
- Rasti-Simpsiö -lehden julkaisu ja koordinointi
- Nettisivujen ylläpito
- Palautekyselyiden järjestäminen

Joukkue-/ryhmäkohtaiset pelisäännöt

Urheilijoiden sopimuksissa käydään läpi urheilijan velvollisuudet. Päihteiden käyttö seuran kilpailu- ja harjoitusmatkoilla on kiellettyä. Urheilijan tulee olla tietoinen käyttämistään lääkkeistä ja antidopingsäännöstöstä. Urheilija toimii esimerkillisellä käytöksellä esikuvana seuran nuorille suunnistajille. Seura myös velvoittaa urheilijoita osallistumaan tärkeimpiin kilpailuihin ja ilmoittamaan seuran johdolle ongelmatilanteista.

Valmentajien ja ohjaajien koulutussuunnitelma

Suunnistuskoulussa uusi ohjaaja voi aluksi olla apuohjaajana ryhmän mukana kulkien. Kaikki ohjaajat ovat suunnistustaitoisia, joten varmuus ohjaukseen tulee vasta kun saa oman ryhmän. Jaoston kautta on valmentajilla ja ohjaajilla mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutustilaisuuksiin, esim. 2013 monet suorittivat Nuori Suunta -koulutuksen taso 2.

Toimintamuodot

6-13 vuotiaat: Lajin perusteet suunnistuskoulussa

Uutena toimintamuotona suunnittelemme Lapuan ala-asteiden oppilaille suunnistusaiheisia ohjattuja tapahtumia, joissa oppilaiden on mahdollista tutustua lajiin. Tapahtumien tarkoitus on saada lapset liikkumaan hauskalla tavalla sekä madaltaa näin kynnystä tulla mukaan seuratoimintaan ja päästä näin säännöllisen liikunnan piiriin. Yhteistyökumppanina on Lapuan kaupungin opetustoimi.

Suunnistuskoulu järjestetään n. 15 kertaa kesän aikana. Suunnistuskoulut ovat liikunnallisia ja hauskoja tapahtumia lajista kiinnostuneille. Tarkoituksena on opastaa lapset liikkumaan ryhmässä ja opettaa suunnistuksen perustiedot. Suunnistuskoulun kautta lapset on tarkoitus saada mukaan harjoitus- ja kilpailutoimintaan.

11-20 vuotiaiden ja aikuisten Kilparyhmä

Virkiän kilparyhmä on aikuisten sekä 12-20-vuotiaiden kilpasuunnistajien ryhmä. Kilpailukaudella ryhmän jäsenet tavoittelevat menestystä SM-, AM- ja muissa kilpailuissa. Ryhmän suunnistajat ovat aktiivisesti mukana kaikissa nuorten ja aikuisten kansallisissa ja kansainvälisissä seuraviesteissä tavoitellen yhä parempaa menestystä.

Kilpailutoiminta

Seuran tavoitteena on yltää nuorten ja aikuisten (R1) SM-tilastossa kymmenen parhaan joukkoon sekä olla SM-pisteissä myös E-P:n alueen paras suunnistusseura. Ryhmän urheiijat tavoittelee menestystä kansainvälisissä viesteissä (Jukola, Tiomila) sekä mitaleja SM-tasolla. Valmennustoimintaa kehitetään ja johdetaan osa-aikaisen suunnistusvalmentajan sekä nimetyn valmennustiimin toimesta.

Perheet, kuntoilijat ja suunnistajat. Iltarastit

Iltarastit järjestetään vuosittain n. 20 kertaa. Iltarasteilla on mahdollisuus osallistua eritasoisille radoille: A- ja B-radat kokeneimmille, C-rata aloittelijoille ja omaan suunnistukseen opetteleville lapsille ja nuorille. Lisäksi aivan pienimmille on RR- ja TR-radat, jotka korvataan kauden viimeisillä n 5 kerralla D-radalla. Seuran järjestämille iltarasteille osallistuminen on maksutonta alle 20 -vuotiaille.

Muut urheiluseurat. Valmennus- ja leirikeskuksen toiminta

ELY-keskus on myöntänyt hanketukea seuran Valmennus- ja leirikeskuksen rakentamiseen, joka valmistuu vuoden 2014 alussa Lapuan Simpsiölle. Valmennus- ja leirikeskus on tarkoitettu urheilijoiden, muiden liikuntaryhmien ja matkailijoiden käyttöön. Siellä tullaan järjestämään valmennustoimintaa eri lajien urheilijoille. Simpsiön alue on ainutlaatuinen paikka Etelä-Pohjanmaalla ja se luo upeat puitteet eri lajien harjoitteluun. Simpsiönvuori kohoaa 132 metriä merenpinnan yläpuolelle ja 100 metriä yli ympäröivän lakeuden. Simpsiön alueella on vaativat suunnistusmaastot ja talvisin upeat latuverkostot, joista valistuja latuja on 7 km.