LAPUAN VIRKIÄ RY:N SÄÄNNÖT

Nimi ja Kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lapuan Virkiä Ry ja kotipaikka Lapuan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toiminta alueellaan siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

- tarjoamalla jäsenilleen kilpailutoimintaa, kuntoliikunta-mahdollisuuksia, valmennus- ja harjoitustoimintaa, koulutustoimintaa, nuorisotoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteena kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia;

- kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

- hankkia varoja harjoittamalla rinnehiihtokeskustoimintaa, bingotoimintaa, veikkausasiamiestoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä-, kustannus- ja monistustoimintaa;

- hankkia varoja myös järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, kulttuuritapahtumia, keräyksiä ja arpajaisia sekä omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita; ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa ja varainhankintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.

Seuran tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaa osallisille. Sen toiminta ei muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Seuran jäsenyys liikuntajärjestöissä

Seura noudattaa niiden liikunta järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenteri-vuoden loppuun asti.

Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Hallitus voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivänmäärään mennessä. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan ao.lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemän päivää sen jälkeen kun se on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen, ainaisjäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

Ainaisjäsenmaksun maksanut jäsen on vapaa muista jäsenmaksuvelvollisuuksista.

Seuranvarsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista(14) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran seuran syyskokouksen määräämässä yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja

b. sihteeri

c. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

d. ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 8. Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään, mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena
 6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 7. Vahvistetaan jäsen ,- ainaisjäsen- ja kannattajamaksujen suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 13. Päätetään, missä lehdissä seuran kokousilmoitukset seuraavana vuona julkaistaan
 14. Valitaan jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet
 15. Valitaan valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet
 16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 17. Päätetään kokous.

Asioista, joista seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

10§

Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

11§

Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

12§

Äänestys

Seuran ja seuran hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa e mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella seuran kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on seuran kokouksessa yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

13§

Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita seuraan työsopimus-suhteessa olevaa henkilöä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan.

Hallitus valitsee tarvittaessa seuralle toiminnanjohtajan ja muut tarpeelliset henkilöt. Hallitus määrittelee valitun toiminnanjohtajan ja muun toimihenkilön tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa toimii sihteerinä toiminnanjohtaja tai muu hallituksen määräämä toimihenkilö tai hallituksen jäsen.

Hallituksen tehtävänä erityisesti:

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Vastata seuran taloudesta
 4. Pitää jäsenluetteloa
 5. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 6. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 7. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 8. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 9. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän palvelussuhteen ehdoista
 10. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 11. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 12. Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta
 13. Valvoa jaostojen toimintaa

14§

Tilikausi ja tilintarkastajat

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Seuralla on yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia. Tilintarkastajista ainakin yhden ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

15§

Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi tai yhdessä toiminnanjohtajan tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

16§

Jaostot ja alajaostot

Kunkin urheilumuodon toimintaa hoitaa seuran syyskokouksen valitsema jaosto. Jaostoon kuuluu puheenjohtaja sekä 1-12 jäsentä. Jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Jaoston kokous kutsutaan koolle siten kuin edellä on hallituksen kokouksen koollekutsumisesta määrätty.

Seuralla voi olla ala- tai kyläosastoja. Ala- ja kyläosastojen tulee noudattaa näitä sääntöjä ja toimia seuran tarkoitusten ja päätösten mukaisesti.

17§

Liikuntaneuvosto

Seuran eri urheilumuotojen yhteistyöelimenä toimii liikuntaneuvosto. Liikuntaneuvosto kehittää eri urheilumuotojen yhteistyömuotoja ja tekee urheilutoimintaa edistäviä aloitteita hallitukselle.

Liikuntaneuvostoon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jaostojen puheenjohtajat.

Liikuntaneuvoston puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Liikuntaneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouskutsut on lähetettävä jokaiselle liikuntaneuvoston jäsenelle. Liikuntaneuvostossa käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

18§

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokokutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19§

Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

20§

Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoituksenmukaiseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§

Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

22§

Sääntöjen lisäksi

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.